Socijalne i rodne nejednakosti u skrbi: politike usmjerene skrbi za djecu te roditeljske prakse u post-jugoslavenskim zemljama i uloga javnopolitičkih ideja – InCARE

Incare_logo

InCARE projekt je Marie Curie individualni projekt financiran od strane Europske unije u okviru Obzor 2020 programa. Cilj je projekta produbiti razumijevanje reformi politika skrbi za djecu predškolske dobi i njihovih učinaka u izabranim post-jugoslavenskim zemljama (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija i Slovenija). Projekt je posebice usmjeren na roditelje koji imaju otežan pristup roditeljskim dopustama i uslugama za djecu predškolske dobi. Radi se o komparativnom istraživanju, čiji je cilj istražiti na koji način i do koje mjere europska agenda socijalnog ulaganja mijenja javnopolitičke prioritete u post-jugoslavenskim zemljama, te utječe na rodne i socijalne nejednakosti u pristupu i korištenju roditeljskih dopusta i usluga za djecu predškolske dobi. Fokus je na roditeljima koji nisu aktivni na tržištu rada ili su u nekom obliku nesigurne ili netipične zaposlenosti (npr. marginalno zaposleni, samozaposleni).

Istraživanje financira Europska unija putem Obzor 2020 programa – Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship program, a voditeljica je projekta dr.sc. Ivana Dobrotić sa Sveučilišta u Oxfordu, Odjela za socijalnu politiku i intervencije. Mentorica projekta je Profesorica Mary Daly.

Vijesti [en]

Publikacije